ova催○指导#6琉璃神社

ova催○指导#6琉璃神社

或有饮酒而不节者,或食煎炙而积热者,偶成此证,其热昼夜不止,稍迟二三日,则血凝而不可救矣。观仲景于三阴阴极之症,专以四逆汤之附子,挽先天欲绝之真火,又以干姜之辛热助之,即能回生起死,何不曰补木以生火,用药以补心乎?

孙思邈云:藏毒为痢。仲景故立此方,以为阳明之将坏立法。

此乃活人之业,性命生死攸关之际,学者毋忽视之。 此际急宜保护后天,后天健旺,先天尚可复充。

既以暴脱诸证为非风,则诸风门不必复立类中之名。然则,病瘴者不可全咎风土之殊,皆人自失节养有以致之耳。

霍乱既因暑湿而得,而复有寒者,因暑贪凉过食瓜果故也。盖邪伏于中,犹祸起萧墙之内,邪正交争,势不两立,正气无亏,直攻其邪,邪退而正自复也。

君子之居是邦也,当慎起居,节饮食,适寒温,晨酒夜食,切忌太过。 李时珍《本草纲目》,有挑沙刮沙之说,其法益备。

Leave a Reply